ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน การนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๓ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๗ คน และสำเร็จการศึกษา จำนวน ๙ คน เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยฉาบ มันฉาบ ปลาดุกแดดเดียว ขนมไทย เป็นต้น กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ได้แก่ การเพาะเห็ด เพาะถั่วงอก และการปั้นดิน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนบ้านโหง่นขาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๕๗ คน และมีครู ๘ คน

จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเสด็จฯ ไปทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๘ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ หน่อไม้ดอง หน่อไม้อัดถุง ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง และปลาร้า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๘ คน และสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ คน เฝ้าฯ โอกาสนี้ทรงพระสุหร่ายพระเครื่องรุ่น "บรรจบพัน" ที่จัดทำเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์วัยเตาะแตะบ้านปากลา พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ดูแลศูนย์วัยเตาะแตะ

โอกาสนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง การนี้ทรงปักหมุดการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ซึ่งใช้ไวโอลินและเครื่องดนตรีที่ได้รับพระราชทาน โอกาสนี้ทรงกดปุ่มแพรคลุมป้าย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ทอดพระเนตรขบวนเรือของหน่วยงานราชการ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายคำปฏิญาณ พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๐ คน และมีครู ตชด. ๗ นาย

ทอดพระเนตรการแสดงลำผญาประกอบโปงลางของนักเรียน ในโอกาสเสด็จฯ ทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๑๐๐๑ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การขับร้องสรภัญญะ การทอเสื่อกก และการทอผ้าไหม การสาธิตการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ (การใช้โปรแกรม Scrath) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ น้ำฟักข้าว ถั่วตัด สบู่ฟักข้าว เป็นต้น กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำพวงกุญแจตัวหนอน การประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้า การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรมาช่วยสอน การนี้พระราชทานวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๙ คน เฝ้าฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริบ้านศรีสวัสดิ์ และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงนา และพระราชทานสิ่งของแก่ครูประจำศูนย์ฯ การนี้พระราชทานวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๓ คน เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ไข่เค็ม กล้วยอบเนย กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่องการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรื่องการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม Paint กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงเรียนบ้านดงนา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๖๕ คน มีครูและบุคลากร ๘ คน

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๑ คน มีครู ตชด. ๘ นาย โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๒๒ ราย การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๗ คน เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการพัฒนาระดับสติปัญญา (IQ) กิจกรรมโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ หรือภาวะเตี้ย กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนุบาล ห้องพยาบาล ห้องสมเด็จย่า กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำเข็มกลัดดอกลำดวนจากรังไหม การทำเจลแอลกอฮอลล์ ช่างตัดผมชายและหญิง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชน ได้แก่ การเลี้ยงไหม และทอผ้า ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๒ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง