ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๓๙ คน ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วยคณะที่ร่วมจัดอบรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริหารงาน มีทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และหลักสูตรร่วม รวมทั้งการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมมือกันในการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป